ฝ่ายบริหาร
     
   
  ดร.นิตยา มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
 
นายสำราญ บุญเขียว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางปัญริสา อุไร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นายพรเทพ พรมตา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
 
นางสาวปาริชาต วงษ์แก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายณฐภณ บุตรวัน
หัวหน้างานกิจการนักเรียน